LIP - Skupina Cimos

Izpolnjevanje kvot za invalide

Težave slovenskega gospodarstva so privedle na Zavod za zaposlovanje veliko število nekvalificiranih in starejših delavcev ter invalidov. Med iskalci zaposlitve je tudi nezanemarljivo število mlajših, ki zaradi motenj v razvoju, fizičnih ali duševnih omejitev težko najdejo zaposlitev.
Zavod za zaposlovanje skuša z ukrepi aktivne politike zaposlovanja vspodboditi delodajalce, da zaposlijo te, težje zaposljive osebe.

Za kandidate, za katere skupaj s strokovno službo Zavoda za zaposlovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje menimo, da bi bilo delo pri nas zanje primerno, pripravimo program uvajanja v delo.
Uvajanje spremljata mentor in socialna delovka. Mentor ima poleg formalne strokovne izobrazbe, potrebne za opravljanje dela, tudi ustrezna znanja za delo s težje zaposljivimi in invalidnimi osebami.

Med uvajanjem v delo z delovnim razmerjem naj bi kandidat oziroma na novo zaposleni delavec poleg veščin in spretnosti, potrebnih za samostojno opravljanje dela, na katerem se uvaja, spoznal tudi našo družbo, se vpeljal v kolektiv, bil sposoben prevzeti odgovornost za svoje delo, osvojiti obveznosti, ki mu jih nalaga delovno razmerje, kakor tudi pravice, ki iz tega razmerja izhajajo.

Invalidom in težje zaposljivim želimo s programom uvajanja ponuditi možnost za aktivno delovno in ustvarjalno žvljenje.
Zaposlovanje invalidov

Vodilo "Invalidnim in težje zaposljivim osebam dajati možnost aktivnega vključevanja v delo" uresničujemo s sodelovanjem z zunanjimi partnerji.